Lista zakupów

edytuj produkt

zapisz
Polityka prywatności Netto sp. z o.o.

Wersja: 01-07-2022

 

1. W Netto poważnie traktujemy ochronę Twoich danych osobowych

Niniejsza polityka prywatności stanowi podstawę do przetwarzania danych osobowych użytkownika i podaje sposób przetwarzania danych osobowych przez Netto sp. z o.o.  

Na bieżąco analizujemy, co dzieje się z Twoimi danymi, aby przetwarzane były w najlepszy dla Ciebie sposób. Koncentrujemy się w szczególności na tym, aby nasze działanie nie miało negatywnego wpływu na Twoje podstawowe prawa. Dlatego jesteśmy szczególnie wyczuleni na ryzyko dyskryminacji, kradzieży tożsamości, strat finansowych, utraty reputacji i oszustw, dotyczących danych osobowych.   

 

2. Administrowanie danymi i informacje kontaktowe

Netto sp. z o.o. (zwana dalej "NETTO") jest administratorem danych dla następujących stron internetowych:

 • netto.pl

 

Informacje kontaktowe

 • Netto sp. z o.o.
 • Motaniec 30
 • 73-108 Kobylanka
 • KRS 20322
 • www.netto.pl

 

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:

 

3. Wymiana danych między NETTO a Netto Indygo sp. z o.o. (dawniej Tesco (Polska) sp. z o.o.)

Ze względu na integrację NETTO oraz Netto Indygo sp. z o.o. (dawniej Tesco (Polska) sp. z o.o.) z siedzibą w Kobylance, Motaniec 30, kod pocztowy 73-108, które wspólnie prowadzą w Polsce sklepy pod marką „Netto”, NETTO i Netto Indygo sp. z o.o. wymieniają się danymi w konkretnych przypadkach, wspólnie nimi administrując. Robimy to mając na celu ujednolicanie doświadczeń Klientów i uproszczenie metod kontaktu Klientów z nami, niezależnie od tego która spółka prowadzi dany sklep. 

 

Na każdym etapie NETTO i Netto Indygo sp. z o.o. przetwarzają Twoje dane zgodnie z prawem, wewnętrznymi standardami Grupy Salling do której obydwie spółki należą, a także przy poszanowaniu Twoich praw i wyłącznie w konkretnych celach o których będziesz poinformowany.

 

W tych przypadkach, by ułatwić Ci kontakt i wykonywanie Twoich praw administratorzy wyznaczyli wspólny punkt kontaktowy dla obsługi wniosków osób, których dane dotyczą, którym jest Inspektor Ochrony Danych NETTO. Możesz się z nim skontaktować elektronicznie poprzez adres email: [email protected] we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym w celu skorzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 

W następujących przypadkach wspólnie administrujemy Twoimi danymi:

 

1) KONTAKT Z BIUREM OBSŁUGI KLIENTA NETTO

Administratorzy działając na zasadach współadministrowania wspólnie przetwarzają Państwa dane uzyskane podczas połączenia z infolinią w celu ujednolicenia doświadczenia klientów oraz by wspólnie analizować zebrane dane i podejmować decyzje co do sposobów obsługi klientów. W ramach współadministrowania NETTO odpowiada za całościową koordynację procesu obsługi klienta.

 

Administratorzy wymieniają dane w konkretnych celach, gdy obsługa Twojego zgłoszenia wymaga dokonania dalszych czynności przez konkretnego administratora.

 

2) MONITORING WIZYJNY W SKLEPACH

Administratorzy, działając na zasadach współadministrowania wspólnie przetwarzają dane uzyskane przez monitoring wizyjny w sklepach by ujednolicać sposób jego funkcjonowania w sklepach działających pod marką Netto, oraz by ułatwić Ci realizację Twoich praw tworząc jeden punkt kontaktowy i wspólne procedury. NETTO odpowiada za całościowe zarządzanie monitoringiem, w tym koordynację wykonywania wniosków o dostęp do danych.

 

4. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie informacji uzyskanych za Twoją zgodą lub wiedzą i zgodnie z prawem

Prosząc Cię o przekazanie nam Twoich danych osobowych, poinformujemy Cię o ich przetwarzaniu oraz o celu, w którym to robimy. Odwołamy się do niniejszej polityki prywatności, w której opisaliśmy  zbiory danych i cele ich przetwarzania, lub wyślemy do Ciebie osobną informację z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych.

 

Będziemy też przetwarzać dane, które przekażesz nam z własnej inicjatywy w ramach interakcji między Tobą, a NETTO.

 

W konkretnych sytuacjach, w których prawo na to zezwala, możemy uzyskać dane o Tobie również od podmiotów trzecich.

 

5. Dane osobowe, które przetwarzamy

Twoje dane osobowe przetwarzamy po to, aby zapewnić Ci jak najlepszą obsługę, jakość oferowanych przez nas produktów i świadczonych usług, oraz by wypełnić nałożone na nas obowiązki prawne lub aby wykonać nasz prawnie uzasadniony interes.

 

Jeśli łączą Cię z nami relacje biznesowe, lub wykonujesz zadania dla naszego kontrahenta lub dostawcy, możemy przetwarzać Twoje dane by zarządzać naszą współpracą biznesową i koordynować wykonywanie umów. 

 

Dane mogą być zbierane i przetwarzane przez NETTO w związku z następującymi interakcjami:

 1. Korzystanie z jednej z naszych stron internetowych;
 2. Zapytania przesłane do nas drogą mailową, telefonicznie lub listownie;
 3. Zapytania skierowane telefonicznie do naszego Biura Obsługi Klienta lub za pośrednictwem jednej z naszych stron internetowych;
 4. Zakupy w jednym z naszych stacjonarnych sklepów;
 5. Konkursy, wydarzenia i tym podobnych;
 6. Kontakty biznesowe z NETTO.

Dane, które mogą być zbierane i przetwarzane, obejmują:

 1. Dane kontaktowe i identyfikacyjne, np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres mail;
 2. Dane zamówienia, historię zakupów, informacje o płatnościach;
 3. Zgody na użycie ich w celach marketingowych, do wysyłki newsletterów lub udziału w konkursach;
 4. Dane osobowe, w tym dane kontaktowe, zawarte w mailach wysyłanych bezpośrednio do naszych pracowników;
 5. Dane dotyczące zachowania użytkownika w związku z korzystaniem ze stron internetowych są gromadzone za pomocą plików cookies,

- w zależności od natury Twoich kontaktów z nami, oraz zgodnie z celem danego przetwarzania. 

 

6. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w oparciu o ściśle zdefiniowane i uzasadnione cele prawne i biznesowe:

 

 Cele te obejmują:

 1. Wszelkie usługi związane z dokonaniem zakupów i ich obsługą (RODO art. 6, ustęp 1, punkt b);
 2. Wykonywanie umowy w oparciu o Twoją prośbę (RODO art. 6, ustęp 1, punkt b);
 3. Zarządzanie Twoją relacją z nami (RODO art. 6, ustęp 1, punkt a, b lub f);
 4. Obsługa i optymalizacja naszych stron internetowych (RODO art. 6, ustęp 1, punkt b lub f);
 5. Zgodność z wymogami prawa (RODO art. 6, ustęp 1, punkt c);
 6. Obsługa klienta i ogólna komunikacja z nami (RODO art. 6, ustęp 1, punkt a, b, c lub f);
 7. Przesyłanie newsletterów i materiałów marketingowych od nas lub od jednego z naszych partnerów (RODO art. 6, ustęp 1, punkt a);
 8. Koordynacja wykonywanie umów biznesowych przy wykonywaniu których współpracujesz i zapewnienie prawidłowego ich wykonywania (RODO art. 6 ust. 1, punkt f);
 9. Umożliwienie skutecznej obrony prawnej przed roszczeniami lub umożliwienie dochodzenia tych roszczeń (RODO art. 6 ust. 1, punkt f).

 

7. Przetwarzanie danych wyłącznie w koniecznych celach

Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie we wskazanych celach określonych powyżej, odwołując się do niniejszej Polityki prywatności. Potrzebne nam będą wyłącznie te dane, które są niezbędne do realizacji tych celów.

 

Zanim przetworzymy Twoje dane osobowe, ocenimy, czy możliwe jest ograniczenie ich tylko do tych, które muszą być zgromadzone i przetworzone. Rozważymy też, czy dane osobowe można przetwarzać anonimowo lub je pseudonimizować (czyli przetwarzanie ich w taki sposób, aby nie było możliwe zidentyfikowanie, do kogo należą).

 

Przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie obejmować wyłącznie dane konieczne do osiągnięcia określonego celu, a także niezbędne do wypełnienia zobowiązań prawnych lub umownych. 

 

8. Twoje dane osobowe będą stale przeglądane i aktualizowane

Twoje dane będą przez nas stale sprawdzane i aktualizowane, abyśmy mieli pewność, że nie są niepoprawne i nie wprowadzają w błąd.

 

W przypadku jakichkolwiek istotnych zmian Twoich danych osobowych, skontaktuj się z [email protected], w celu skorygowania informacji. 

 

W celu aktualizacji Twoich danych, przyjęliśmy wewnętrzne zasady i ustanowiliśmy procedury ich weryfikacji. 

 

9. Usuwanie niepotrzebnych danych osobowych oraz okresy przechowywania danych

Gdy cel zbierania i przetwarzania danych osobowych zostanie wypełniony, usuniemy je z naszego systemu. Za obowiązujące przyjęliśmy następujące okresy przechowywania danych:

 

1) Korzystanie z jednej z naszych stron internetowych bez jednoczesnego zakupu:

 • Zobacz rozdział o cookies, gdzie możesz sprawdzić konkretny okres przechowywania.

 

2) Zapytania przesłane do nas mailowo, listownie lub skierowane telefonicznie:

 • Zapytania dotyczące NETTO, skierowane bezpośrednio pod adresem e-mail naszych pracowników lub przekazane nam przez jednego z naszych współpracowników, zostaną usunięte, gdy przestanie istnieć cel ich przechowywania. Cel ten jest ustalany w oparciu o treść wiadomości e-mail oraz rozważenie czy e-mail mieści się w którejś z kategorii wymienionych wyżej. Zapytania niedotyczące NETTO, skierowane pod adres e-mail naszych pracowników, są usuwane po powiadomieniu nadawcy, iż treść zapytania nie daje pracownikowi możliwości podjęcia dalszych działań.
 • NETTO działa według ogólnej zasady przechowywania danych, zgodnie z którą nasi pracownicy muszą usuwać lub anonimizować dane osobowe, gdy nie ma powodu ich przechowywania.

 

3) Zapytania do Biura Obsługi Klienta:

 • NETTO działa według ogólnej zasady przechowywania, według której pracownicy muszą usuwać lub anonimizować dane osobowe, gdy nie ma powodu ich przechowywania. Okres przechowywania może zależeć od charakteru zapytania, w tym od tego, czy informacje są przechowywane w ramach reklamacji, korzystania z gwarancji na produkt lub na podstawie innych przepisów prawa czy też postanowień umownych. 
 • Państwa dane osobowe będą wykorzystywane przez okres niezbędny do udzielenia kompletnych odpowiedzi na zgłoszone zapytanie. Komunikacja, z której wynika żądanie klienta dot. jego uprawnień lub obowiązków ustawowych względem NETTO, lub możliwość zgłoszenia takiego żądania w przyszłości, jest usuwana po upływie trzech lat od końca roku kalendarzowego, w którym zarejestrowano rozmowę. W każdym wypadku Państwa dane będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratorów – zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera f RODO, gdzie uzasadnionym interesem Administratorów jest ochrona przed roszczeniami i wykazanie, że Państwa reklamacja została rozpoznana zgodnie z prawem. 
 • Rozmowy z naszą infolinią mogą być rejestrowane w celu realizacji Państwa żądania, a także w celu kontroli jakości obsługi klienta oraz zabezpieczenia lub ochrony przed roszczeniami, tj. w ramach uzasadnionego interesu Administratorów danych osobowych. Jeżeli z tej komunikacji nie wynika  żądanie dotyczące Państwa uprawnień lub obowiązków Netto, wówczas nagrania te usuniemy najpóźniej po upływie trzech miesięcy. 
 • W przypadku reklamacji Państwa dane będą przetwarzane przez okres jej rozpatrywania, a następnie będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. Okres przedawnienia roszczeń wynosi trzy lata, jednak w niektórych sytuacjach może być dłuższy.
 • W przypadku przeprowadzenia badania opinii Państwa dane będą przetwarzane w czasie trwania prowadzonego badania, w tym analizy jego wyników, chyba że wcześniej zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych. 

 

4) Konkursy, wydarzenia i tym podobne

 • Przechowujemy Twoje dane osobowe zebrane w celu organizacji konkursów, wydarzeń i tym podobnych. Okres przechowywania w przypadku konkursu trwa zazwyczaj do czasu ogłoszenia zwycięzcy, a w przypadku wydarzenia - dopóki nie zostanie ono zakończone. Dane zwycięzców konkursu będą przechowywane po jego zakończeniu przez okresy wymagane przez prawo cywilne i podatkowe. Szczegółowe zasady przetwarzania danych na potrzeby konkursów lub innych wydarzeń znajdziesz w regulaminie danego konkursu lub wydarzenia.

 

5) Przesyłanie newsletterów i materiałów marketingowych

 • Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie newsletterów lub innych materiałów marketingowych, zachowamy Twoje dane do momentu anulowania subskrypcji newsletterów lub materiałów marketingowych. W przypadku przesłania pojedynczej pozycji, przechowujemy Twoje dane do momentu, w którym nie ma już powodu do dalszego przechowywania lub zgodnie z konkretną zgodą.

 

6) Monitoring wizyjny w sklepach

 • Nagrania przechowujemy przez okres do 30 dni, który może zostać wydłużony o okresy wynikające z obowiązków ustawowych lub w celu ochrony praw współadministratorów lub osób trzecich, w tym w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony przed nimi.

 

W każdym wypadku jednak usuniemy Twoje dane gdy ustanie ich cel przetwarzania.

 

10. Akceptacja zgody przed przetwarzaniem danych lub przetwarzanie w oparciu o inną podstawę prawną

Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w określonych celach. Kiedy nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania to będziemy opierać się na Twojej zgodzie uzyskanej przed rozpoczęciem przetwarzania. Poinformujemy Cię o zasadach i celach przechowywania i przetwarzania Twoich danych osobowych, odwołując się do naszej polityki prywatności.

 

Twoja zgoda jest dobrowolna i możesz ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami. Jeśli masz pytania lub chcesz wycofać swoją zgodę, skontaktuj się z: [email protected] 

 

Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się wycofać swoją zgodę, nie będziemy mogli przetwarzać informacji o Tobie, chyba że będziemy do tego upoważnieni na podstawie odrębnej umowy lub przepisów prawa.

Jeśli zdecydujesz się wycofać swoją zgodę, nie będzie miało to wpływu na legalność przetwarzania Twoich danych osobowych, pozyskanych  w oparciu o Twoją wcześniejszą zgodę. Jeśli wycofasz swoją zgodę, nie będzie ona obowiązywać w przyszłości.

 

Twoją zgodę możemy pozyskać w następujących przypadkach:

 1. Utworzenie profilu użytkownika na jednej ze stron/podstron internetowych NETTO;
 2. Udział w konkursach, wydarzeniach i tym podobnych;
 3. Korzystanie z newslettera.

 

Ponadto, jeżeli w trakcie komunikacji z nami dobrowolnie i z własnej inicjatywy przekażesz nam Twoje dane, co do których nie istnieje inna podstawa prawna ich przetwarzania, wówczas potraktujemy Twoje przekazanie nam tych danych jako Twoją zgodę na ich przetwarzanie w celu wynikającym z Twojej komunikacji.

 

Jeżeli uzyskamy Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w innych wypadkach niż opisanych wyżej, to każdorazowo poinformujemy Cię o celach tego przetwarzania przy przyjmowaniu Twojej zgody.

 

11. Kiedy jeszcze przetwarzamy Twoje dane

 

1) Korzystanie z jednej z naszych stron/podstron internetowych:

 • Po zaakceptowaniu ciasteczek i sposobu ich wykorzystania, poprzez okienko pop-up na stronie internetowej;
 • Zobacz szczegóły w naszej polityce cookies.

 

2) Zapytania przesłane do nas pod adresem e-mail, listownie lub zadane przez telefon:

 • Podstawa prawna do przetwarzania Twoich danych osobowych wynika z faktu, że inicjatywa kontaktu wychodzi od Ciebie, a my reagujmy na Twoje zapytanie. Kiedy otrzymamy Twoje zapytanie, poinformujemy Cię o szczegółowych zasadach przetwarzania Twoich danych. 

3) Zapytania skierowane do działu obsługi klienta:

 • Podstawa prawna do przetwarzania Twoich danych osobowych wynika z faktu, że inicjatywa kontaktu wychodzi od Ciebie, a my reagujmy na Twoje zapytanie. Kiedy otrzymamy Twoje zapytanie, poinformujemy Cię o szczegółowych zasadach przetwarzania Twoich danych. 
 • Państwa dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratorów danych osobowych zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej jako RODO), którym jest odpowiedź na zainicjowany telefonicznie kontakt oraz udzielanie informacji o sprzedawanych produktach, aktualnych ofertach, zwrotach towarów oraz reklamacjach.
 • W przypadku reklamacji realizowanej w ramach rękojmi, Państwa dane będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego w postaci realizacji odpowiedzialności z tytułu rękojmi w związku z wykonaniem umowy sprzedaży – zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera c i w związku artykułem 6 ustęp 1 litera b RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. 
 • W przypadku reklamacji realizowanej w ramach gwarancji producenta, Państwa dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratorów –  zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera f RODO, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest umożliwienie dochodzenia przez Państwa jako naszych Klientów roszczeń z tytułu gwarancji dotyczącej zakupionych produktów lub usług wykonywane poprzez pośredniczenie przez Netto między Państwem a producentem udzielającym gwarancji.
 • Rozmowy z naszą infolinią mogą być rejestrowane w celu realizacji Państwa żądania, a także w celu kontroli jakości obsługi klienta oraz zabezpieczenia lub ochrony przed roszczeniami, tj. w ramach uzasadnionego interesu Administratorów danych osobowych.

4) Zakupy w jednym z naszych sklepów stacjonarnych:  

a) PŁATNOŚCI: 

Wszelkie informacje dotyczące zakupów i płatności kartami kredytowymi lub za pomocą elektronicznych metod płatności są zanonimizowane. Płatności kartami obsługiwane są przez podmioty zewnętrzne, a NETTO nie ma dostępu do związanych z nimi danych osobowych.

 

b) MONITORING WIZYJNY: 

W naszych sklepach funkcjonuje monitoring wizyjny, który wykorzystujemy by zapewnić porządek, bezpieczeństwo, chronić mienie oraz wykrywać przestępstwa lub wykroczenia na terenie sklepów. Szczegółowe informacje o monitoringu znajdziesz w informacji znajdującej się w danym sklepie. 

 

NETTO posiada dostęp do nagrań z monitoringu sklepowego znajdującego się we wszystkich sklepach działających pod marką „Netto” w Polsce, nawet gdy  dany sklep prowadzony jest przez inny podmiot z Grupy Salling. Pozwala to nam ujednolicić sposób funkcjonowania monitoringu oraz ułatwić Tobie wykonywanie praw związanych z danymi osobowymi. Nagrania z monitoringu możemy udostępniać osobom trzecim wyłącznie wtedy, gdy jest to zgodne z prawem.

 

Jeśli wystąpisz do nas z żądaniem udostępnienia nagrań z monitoringu bazując na Twoim prawie do dostępu do Twoich danych osobowych, to otrzymasz nagranie w którym zanonimizujemy inne osoby widniejące na nagraniu. Nagranie nieobjęte anonimizacją możemy przekazać np. sądom lub prokuraturze na podstawie odpowiedniego orzeczenia. 

 

W niektórych naszych sklepach na stoiskach alkoholowych znajdziesz monitory, w których wyświetlamy aktualny obraz z kamer monitoringu działających na tym stoisku. Monitory te pełnią dodatkową funkcję informującą o tym, że w sklepie stosowany jest monitoring.

 

c) OKAZYWANIE DOKUMENTÓW:

W sklepach może dochodzić do sytuacji, w której zajdzie potrzeba przedstawienia nam któregoś z Twoich dokumentów. Może do tego dojść:

a.  w celu weryfikacji wieku w ramach kupna alkoholu lub wyrobów tytoniowych;

b.  w celu weryfikacji uprawnienia do przebywania w sklepie w danych godzinach (gdy obecne prawo przewiduje takie uprawnienie np. w ramach „godzin dla seniorów”);

c.  w innych celach, gdy jest to potrzebne dla realizacji Twoich szczególnych uprawnień lub wykonania obowiązków prawnych,

Nasi pracownicy nie będą kopiować tych dokumentów, jednak ich okazanie może być niezbędne by zweryfikować Twoje uprawnienia związane np. z wiekiem. 

 

12. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z zasadami ustalonymi  przez naszą firmę. Zasady te zawierają instrukcje i działania, które podejmujemy, aby chronić Twoje dane. Przetwarzamy je w sposób  uniemożliwiający przypadkowe zniszczenie, utratę, zmianę, nieautoryzowany dostęp oraz zabezpieczamy je przed dostępem przez osoby nieuprawnione. 

 

W naszej firmie obowiązują procedury przyznawania praw dostępu pracownikom, którzy przetwarzają wrażliwe dane osobowe oraz dane, ujawniające informacje na temat osobistych zainteresowań i zwyczajów. Kontrolujemy dostęp do nich poprzez logowanie i nadzór. Aby uniknąć utraty danych, wykonujemy ciągłe kopie zapasowe zestawów danych. Chronimy poufność i autentyczność Twoich danych poprzez szyfrowanie. 

W przypadku naruszenia bezpieczeństwa, które spowodowałoby wysokie ryzyko dyskryminacji, kradzieży tożsamości, strat finansowych, utraty reputacji lub innych znaczących niedogodności, powiadomimy Cię o niebezpieczeństwie tak szybko, jak tylko możliwe. 

 

13. Cookies

Podobnie jak inne witryny internetowe, używamy plików cookies, aby strona działała i była łatwiejsza w użyciu. Pliki cookies pomagają nam między innymi uzyskać informacje dotyczące Twoich odwiedzin, abyśmy mogli stale optymalizować nasze usługi, witryny i reklamy w nich zamieszczane. Dzięki temu możemy zapewnić lepszą obsługę użytkowników i treści lepiej dostosowane do ich preferencji. 

Na temat wykorzystania przez nas plików cookies możesz przeczytać więcej w rozdziale o obowiązującej w naszej firmie polityce cookies.

 

Niektóre pliki cookies gromadzą informacje, które mogą, w indywidualnych przypadkach, być danymi osobowymi: unikalny ID, informacje techniczne na temat komputera, tabletu lub telefonu komórkowego, numer IP, lokalizacja geograficzna oraz klikane strony (zainteresowania). 

Dane te zbieramy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt (f) rozporządzenia o ochronie danych, gromadzenie tych danych odbywa się w celu optymalizacji stron internetowych. 

Zobacz także rozdział dotyczący przekazywania danych osobowych i transferu do odbiorców w krajach trzecich.

 

14. Przekazywanie danych osobowych

Jeśli wymagają tego przepisy prawa, przekazujemy Twoje dane osobowe organom publicznym. 

Ponadto możemy przekazać Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców, gdy jest to zgodne z celem przetwarzania tych danych:

 1. Zewnętrznym dostawcom IT;
 2. Naszym partnerom w postaci dostawców i podwykonawców towarów i usług, takich jak transport i dostawa do Ciebie w naszym imieniu;
 3. Dostawcom usług związanych z plikami cookies. Szczegóły korzystania z poszczególnych plików cookies i ujawniania danych osobowych, zawartych w plikach cookies, stronom trzecim  przedstawione są w polityce cookies, obowiązującej w naszej firmie;
 4. Audytorom, prawnikom i innym doradcom.

 

15. Przesyłanie odbiorcom w państwach trzecich, w tym organizacjom międzynarodowy

W niektórych przypadkach przekażemy Twoje dane osobowe odbiorcom spoza UE i EOG. 

Dzieje się tak w związku z korzystaniem z niektórych  plików cookies na naszych stronach internetowych w celu prowadzenia i optymalizacji stron internetowych. Listę odbiorców spoza UE i EOG oraz podstawę transferu plików cookies znajdziesz na konkretnej stronie internetowej. 

 

16. Twoje prawa

Każdy użytkownik ma szereg praw, wynikających z rozporządzenia o ochronie danych w związku z przetwarzaniem przez nas informacji na jego temat.  

 

Prawo do wyświetlania informacji (prawo dostępu)

Masz prawo do wglądu w przetwarzane przez nas informacje, dotyczące Twojej osoby, a także w wiele innych informacji

 

Prawo do sprostowania (korekta)

Masz prawo poprawić dotyczące Twojej osoby nieprawdziwe informacje. 

 

Prawo do usunięcia

W szczególnych przypadkach masz prawo do usunięcia informacji o Tobie przed nadejściem terminu, w którym zazwyczaj usuwamy tego typu dane. 

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania

W niektórych przypadkach masz prawo do ograniczonego przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli zechcesz skorzystać z tego prawa, w przyszłości będziemy przetwarzać informacje o Tobie – z wyłączeniem ich przechowywania - za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, egzekwowania lub zabezpieczenia na wypadek roszczeń prawnych, w celu ochrony danej osoby lub w istotnym interesie społecznym. 

 

Prawo do sprzeciwu

W niektórych przypadkach możesz sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych, nawet jeśli jest ono prawnie uzasadnione. Możesz również nie wyrazić zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych. 

 

Prawo do transmitowania informacji (przenoszenie danych)

W niektórych przypadkach możesz otrzymać Twoje dane osobowe, w stanie uporządkowanym, możliwym do odczytu w powszechnie używanym, edytowalnym  formacie, pozwalającym na ich przesłanie do drugiego administratora danych.

Więcej informacji na temat Twoich praw możesz znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Skarga do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Masz prawo złożyć skargę do UODO, jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas. Dane kontaktowe UODO znajdziesz na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych.